PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

Podpora

Iné

Vzorová zmluva o poskytovaní technickej služby

Získaním licencie o poskytovaní technickej služby sa papierová práca nekončí. Práve naopak! Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 634/2005 ukladá množstvo ďalších povinností. Na ich dodržiavanie dohliadajú príslušné štátne orgány. V prípade porušenia hrozia poskytovateľovi prísne sankcie a nie je vylúčené ani odňatie licencie.

Jednou z nových povinností je mať na každý obchodný prípad vopred uzavretú písomnú zmluvu. Vyplýva to z § 79 zákona č. 473/2005, podľa ktorého: „Na prevádzkovanie technickej služby sa primerane vzťahujú aj § 35, 37, 38, 41, § 43 až 47.“ Naviac podľa § 22 vyhlášky č. 634/2005 je nutné evidovať zmluvy v osobitnej knihe (očíslové strany, previazaná špagátom s pečaťou).

Získali sme písomné stanovisko Ministerstva vnútra SR, podľa ktorého: "... dodávanie jednotlivých komponentov na výstavbu elektronických zabezpečovacích systémov nie je technickou službou, netreba na túto činnosť licenciu, ani o obchodných transakciách uzatvárať písomné zmluvy podľa zákona o súkromnej bezpečnosti."

Ak však majú komponenty tvoriť skutočný zabezpečovací systém (akceptovateľný poisťovňou, pripojiteľný na stredisko registrácie poplachov, atď.), je nevyhnutné, aby ich montáž a pravidelný servis robila firma vlastniaca licenciu. Ako vidno, firma vlastniaca licenciu sa otázke zmlúv nevyhne.

§ 97 zákona č. 473/2005 požaduje, aby boli všetky zmluvy o poskytovaní technickej služby uzatvorené najneskôr do 30.6.2006. Bez platnej písomnej zmluvy nie je možné po tomto termíne technickú službu poskytovať (a neporušiť pritom predpisy).

Inými slovami, kým nie je uzatvorená písomná zmluva, nie je prípustné prísť na objekt a zahájiť akékoľvek práce na zabezpečovacom zariadení (projektovanie, montáž, údržba, revízia, či oprava...).

Chceme pomôcť našim partnerom. Dávame im preto k dispozícii vzorovú zmluvu, ktorá môže slúžiť ako podklad pre vypracovanie ich vlastnej zmluvy, na základe ktorej bude možné vykonávať technickú službu. Táto zmluva vznikla po mnohých a náročných konzultáciách s právnikmi a ľuďmi z technickej praxe.

Dátum najnovšej aktualizácie zmluvy: 14.11.2006

Azda je aj zbytočné pripomínať, že nestačí, ak zmluva obsahuje zákonom predpísané state. Zároveň musí vyhovovať obom zúčastneným stranám. Nie je ani možné vytvoriť univerzálnu zmluvu, ktorá by mala ambície obsahovať všetky detaily konkrétneho obchodného vzťahu. Preto si je nutné zmluvu upraviť podľa svojich zvyklostí a potrieb. A je nanajvýš vhodné nechať si ju odsúhlasiť aj svojim právnikom.


Budeme radi, ak sa
s nami podelíte o Vaše skúsenosti. Zároveň sme pripravení odpovedať na nastolené otázky. <>


  1. Prehľad prospektov a katalóg PARADOX vo formáte pdf
  2. Prehľad animácií a videí z našich stránok
  3. Prehľad prezentácií výrobkov PARADOX v PowerPointe
  4. Ako zaručiť kvalitný prenos správ cez telefónne linky typu NGN
  5. Vzorová zmluva o poskytovaní technickej služby
  6. Predkladanie čestných vyhlásení na KR PZ
  7. Montážne uzamknutie ústredne a jeho aspekty
  8. Ochrana zariadení pred účinkami prepätia
  9. Preprava zásielok službou UPS
  10. Plánovanie zásob