PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

Podpora

Iné

Montážne uzamknutie ústredne a jeho aspekty

Je vážny úkon, ktorý znemožňuje reset programu ústredne na továrenské nastavenie. Na základe každodenného kontaktu s klientami cítime potrebu vniesť do tejto problematiky viac svetla.

Pred rozhodnutím ústredňu uzamknúť treba vedieť, že:

 • uzamknutá ústredňa sa nedá zresetovať bežnými metódami
 • pracovníka, ktorý pozná montážny kód, uzamknutie nijako neobmedzí (v čase mimo stráženia!)
 • kto montážny kód nepozná, do programovacieho režimu nevstúpi a reset vďaka uzamknutiu spraviť nemôže
 • uzamknutie možno zrušiť dvojako - odomknutím alebo odblokovaním
 • odomknutie je jednoduché a rýchle - urobí ho technik, ktorý pozná montážny kód
 • odblokovanie je pomerne zložitý postup a robí sa technickými prostriedkami
 • niektoré zariadenia sa dajú odblokovať len za cenu použitia nového procesora
 • pred odblokovaním musia byť vyriešené vzťahy zúčastnených strán
 • odblokovanie je vždy spojené s rizikom a stojí čas a peniaze

Rozdiel medzi odomknutím a odblokovaním je priepastný. Asi ako medzi otvorením trezora kľúčom a bez kľúča.


Čo sa získa montážnym uzamknutím:

 • istota zachovania programu počas platnosti servisnej zmluvy
 • zvýšenie istoty korektného jednania investora pri plnení finančných záväzkov

Je to veľa, alebo málo? Je dobré mať istotu, že do zvereného systému nik cudzí nezasahuje - nechtiac, či cieľavedomo. Druhý bod prináša iba veľmi skromné výsledky. Uzamknutie nemôže nahradiť korektné vzťahy a dobrú zmluvu s odberateľom.


Čo nie je možné od uzamykania očakávať:

 • istotu dlhodobého servisu

Klient, ktorý si zaplatil za dodávku a montáž, má plné právo vybrať si, kto mu bude na systéme vykonávať predpísané servisné úkony. Poskytovanie servisu si nemožno vynucovať uzamykaním ústrední. Ba čo viac, ak by sa užívateľ rozhodol obrátiť na súd s cieľom prinútiť k odomknutiu zariadenia firmu, ktorá mu ho predtým uzamkla, pravdepodobne by uspel.


A aké sú tienisté stránky uzamykania:

 • stráca sa možnosť neškodne sa pomýliť pri zmene kódov
 • niekedy je nutné poslať na odblokovanie dosku, ktorej by inak pomohol obyčajný reset priamo na objekte
 • servis uzamknutých zariadení je náročnejší

Poslať na servis montážne uzamknutú ústredňu je podobné, ako nechať v autodielni uzamknuté auto bez kľúča a ovládača k autoalarmu a požadovať montáž rádia.


Ak posielate na servis zariadenie, ktoré ste u nás zakúpili:

 • ústredňu posielať na servis, pokiaľ možno, odomknutú a ak nie
 • spolu s doskou poslať platný montážny kód
 • a poslať aj po jednom platnom užívateľskom kóde pre každú časť ústredne
 • poslať zariadenie je možné aj bez splnenia predchádzajúcich bodov, ale servis to skomplikuje a predraží

Ak posielate na servis zariadenie, ktoré ste nekúpili priamo u nás:

 • ústredňu posielať na servis, pokiaľ možno, odomknutú a ak nie
 • spolu s doskou poslať platný montážny kód
 • a poslať aj po jednom platnom užívateľskom kóde pre každú časť ústredne
 • bez splnenia predchádzajúcich bodov musí nasledovať konzultácia
 • zariadenie má význam poslať iba na základe tejto konzultácie

Je rozumnejšie kontaktovať priamo firmu, ktorá zariadenie u nás zakúpila a dohodnúť sa s ňou na odomknutí (výhodnejšie), alebo aspoň získať jej súhlas na odblokovanie u nás (menej výhodné). Ak nám súhlas udelí, odblokovanie vykonáme. Necítime sa však oprávnení odblokovať zariadenie bez súhlasu firmy, ktorá nám zaň riadne zaplatila. Musíme mať istotu, že odblokovaním zariadenia nepoškodíme záujmy klienta. Nepoznáme žiaden predpis, ktorý by nám prikazoval vykonať odblokovanie, ak nám súhlas udelený nebol.


Ak firma, ktorá zariadenie u nás zakúpila, aktívnu činnosť z akýchkoľvek dôvodov ďalej nevyvíja a nemá ani právneho nástupcu, potom sa necítime viazaní uzamknutie rešpektovať.


Neautorizovaný pokus o odblokovanie bude chápaný ako neoprávnený servisný zásah. Zodpovednosť za ďalší osud zariadenia v plnom rozsahu preberá osoba, ktorá tento zásah vykonala.


 1. Prehľad prospektov a katalóg PARADOX vo formáte pdf
 2. Prehľad animácií a videí z našich stránok
 3. Prehľad prezentácií výrobkov PARADOX v PowerPointe
 4. Ako zaručiť kvalitný prenos správ cez telefónne linky typu NGN
 5. Vzorová zmluva o poskytovaní technickej služby
 6. Predkladanie čestných vyhlásení na KR PZ
 7. Montážne uzamknutie ústredne a jeho aspekty
 8. Ochrana zariadení pred účinkami prepätia
 9. Preprava zásielok službou UPS
 10. Plánovanie zásob